Lina Oskarsson – Regnvatteninsamling: Vattenbesparingspotential i Sverige med fallstudie i Järlåsa

Exjobb på Ecoloop

Behöver vi i Sverige hitta nya sätt att tänka kring vatten? Finns det potential för regnvatteninsamling i ett svenskt sammanhang? Jag heter Lina Oskarsson och mitt exjobb, som jag skrivit för Ecoloop, handlar om regnvatteninsamling. Globalt används regnvatten redan mycket men i Sverige är ämnet relativt nytt. I och med de senaste årens torka så har kommuner och företag börjat lyfta frågan om hur man kan spara på vatten. En av dessa kommuner är Uppsala, där Ecoloop är med i ett projekt om vattenbesparing tillsammans med flera närliggande kommuner. I mitt exjobb kollar jag närmare på Järlåsa utanför Uppsala, som har haft problem med bevattningsförbud och dålig grundvattentillgång, och potentialen för regnvatteninsamling för att minska på dricksvattenanvändningen där.

Bildkälla: Pixabay.com

Elsa Malmer – Effekter av åtgärder mot fosforläckage från hästnäringen

Exjobb på Ecoloop

Kan att mocka hästhagar vara ett sätt att minska hästnäringens miljöpåverkan? I mitt exjobb undersöker jag hur man som hästägare skulle kunna minska fosforbelastningen på hagarna och om bättre hantering av gödsel i hagar är en effektiv åtgärd för minskad risk för näringsläckage. Jag heter Elsa Malmer och gör under våren mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Ecoloop. För mig är det roligaste med examensarbetet att vara med i ett projekt där jag dels får planera en spännande fältstudie men framförallt bidra med någonting konkret som Ecoloop kan använda.

Axel Arlesten – Energiflöden inom akvaponi: Klimatskalets påverkan på energibalansen

Exjobb på Ecoloop

Under 2019 har Ecoloop haft uppdraget att göra en systemanalys på Johannas Stadsodlingar, ett projekt inom hållbart jordbruk med bidrag från Vinnova. Johannas Stadsodlingar är ett urbant odlingsföretag och använder sig av akvaponi, vilket är en odlingsmetod som kombinerar både fisk- och växtodling till ett kretsloppssystem. Fiskodlingen ger näringsrikt vatten som växterna tar upp samtidigt som de renar vattnet som då kan föras tillbaka till fiskodlingen. Ett sådant system kan vara lösningen till ett mer hållbart jordbruk. Det här projektet mynnade ut i två examensarbeten, ett inom fiskfoder och dess klimatpåverkan som en annan student har undersökt medan det som jag har skrivit har handlat om energibehovet inom odlingen.

Förenklingar eller förkrånglingar för cirkulär ekonomi med nytt lagförslag?

Tobias Robinson

Regeringen har publicerat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i avfallslagstiftningen (kan läsas här). Förslaget innebär bland annat en del ändringar i definitionen av biprodukt (miljöbalken 15:1). Regeringen skriver själva att förslaget bör göra att avfall i större utsträckning ska kunna klassas som biprodukt och därmed bli lättare att använda. Utmärkt bra som grundprincip! Idag blir många tunga ton överskottsmassor från bygg- och anläggningsprojekt per automatik avfall även om de ofta har samma egenskaper som material från täkter. Detta fyller upp våra deponier, orsakar långa transporter och tvingar fram nya täkter. En mer cirkulär hantering skulle ge vinster både för miljön och samhällets plånbok, vilket visats i flera utredningar (https://www.optimass.se ). 

VAK – En unik mötesplats

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Mats Johansson

Den 13-14 mars genomförs den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) i Halmstad. Ecoloop har liksom tidigare år haft en aktiv roll i programarbetet och Mats Johansson kommer vara moderator och vara på plats i Halmstad tillsammans med kollegor. Konferensen har arrangerats sedan 2011 av VA-guiden  och Ecoloop har genom åren haft en central roll i att utveckla VAK till en av landets största mötesplatser för vatten-, avlopp-, och miljöintresserade.

No cradle, no grave – Konferensen WASCON samlar deltagare kring alternativa material i byggande

Bo Svedberg, Kristina Lundberg

Den 6-8 juni arrangeras konferensen WASCON i finska Tampere. Tema för konferensen är användning av alternativa material i byggande med fokus på miljö och teknik. Dagarna innehåller föredrag från bland andra finska innovationsfonden Sitra, Hokkaido Universitet, C-Creators och KU Leuven samt parallella sessioner.

Ecoloops Josef Mácsik, Kristina Lundberg, Bo Svedberg och Arnt-Olav Håøya är på plats och medverkar bland annat i sessioner gällande sulfidjordar, grön upphandling, urbant byggande samt hamnar och sediment.

Water footprints – bra eller dålig grej?

Mats Johansson

Vi på Ecoloop arbetar med systemanalys och livscykelanalys och är överdrivet intresserade av footprints och indikatorer som gör att vi kan följa upp och mäta påverkan på miljön av en vara eller en verksamhet. Särskilt intressanta är footprints för att visa en varas eller verksamhets ”ryggsäck” av miljöpåverkan någon annanstans. Sådana kan fungera som ett pedagogiskt verktyg och förklara för oss hur stor eller liten påverkan en vara eller verksamhet kan ha på en annan plats på planeten. Att kunna åskådliggöra denna typ av ”osynliga” effekter blir allt viktigare när alltmer av det vi konsumerar produceras någon annanstans i den globala ekonomin.